ระบบไฟฟ้า ( Electric system )

ระบบไฟฟ้าอาคาร-สำนักงาน

            การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารใหญ่หรือสำนักงานต่างๆจำเป็นต้องได้มาตรฐานจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องเลือกขนาดของสายไฟฟ้าให้ตรงกับขนาดอาคาร-สำนักงานและในแต่ละจุดที่ติดตั้งนั้นจะมีขนาดของสายไฟที่แตกต่างกันซึ่งการใช้สายไฟแต่ละขนาดจะมีข้อจำกัดในการติดตั้งที่ต่างกันด้วย ซึ่งการติดตั้งไฟฟ้าเช่นนี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล เพราะจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อาศัยเป็นหลักสำคัญ เพราะความจริงใจต่อลูกค้าคืองานบริการของเรา

ระบบไฟฟ้าโรงงาน

         การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งการตรวจระบบไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรม โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิต เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีความเชื่อถือได้ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพเพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์มีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่ มีสภาพที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือไม่ ซึ่งต้องการความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ด้วย โดยปกติจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 1 ครั้ง

ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

                 โดยส่วนใหญ่ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นระบบไฟฟ้า 3เฟส เพราะเครื่องจักรต่างๆในโรงงานนั้นมักมีขนาดใหญ่จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูง ซึ่งไฟฟ้าระบบนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับระบบแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านได้โดยตรง  ระบบไฟฟ้าดังกล่าวจึงควรเป็นบ้านหรืออาคารที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้ในการติดตั้งระบบเหล่านี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งให้เท่านั้น เนื่องจากหากไม่มีความชำนาญมากพออาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ติดตั้งตู้คอนโทรล

           ตู้คอนโทรล ตู้ MDB (Main Distribution Board)(Indoor Type) เป็นตู้เมนที่ใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลังหรือแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ที่ใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำงานโดยนำไฟฟ้าที่ได้รับมาจากหม้อแปลงที่มาจากการไฟฟ้า แล้วทำการจ่ายโหลดไปยังแผงจ่ายไฟย่อยในส่วนต่างๆของอาคารหรือโรงงาน โดยการติดตั้งควรพิจารณาจาก ระดับแรงดันไฟฟ้า , พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจร เป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้ง ไม่สามารถติดตั้งเองได้ เป็นงานที่ต้องให้ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ติดตั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้งานโดยแท้จริงเพราะความจริงใจต่อลูกค้าคืองานบริการของเรา

          MDB (Main distribution board ) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

          SDB (Sub distribution board ) เป็นตู้ควบคุมย่อย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ PB หรือ Load Center หลายๆตู้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร

          PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้                                                            ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Load